باتوجه به دریافت پیشنهاداتی در خصوص خرید این دامنه،
این دامنه به بالاترین پیشنهاد بفروش میرسد


جهت پیشنهاد قیمت : نام دامنه را بهمراه قیمت پیشنهادی(تومان) به
30007123000712
پیامک بزنید

اما چرا خرید این دامنه؟!
دامنه خوب بهترین تبلیغ و پرسودترین سرمایه گذاری برای سایت خواهدبود چراکه میتواند بسیاری از هزینه های جانبی مانند تبیلیغات موردنیاز و... را کاهش و سودآوری بسیار بیشتری ایجادکند
ضمن اینکه مردم ، براحتی دامنه خوب را بخاطر میسپارند و درمواقع لزوم بیاد می آورند و به ندرت دچار اشتباه میشوند

پس دامنه خوب هزینه نیست، یک سرمایه گذاری پرسود است

* ازطرفی بسیاری از افراد، به فکر بدست آوردن دامنه مشابه رقیبان خود برای برتری و برد در حوزه تجارت میباشند
دربسیاری موارد دیده شده که غفلت در این زمینه موجب پشیمانی های غیرقابل جبران و زیانهای بسیار بعلت واگذاری فرصت به رقبا گشته است

قبل از اینکه رقیبانتان از شما پیشی بگیرند، اقدام کنید

شرکت ایلیا پارسیان-واحد دامنه و هاست

..
12/24/2015 5:33:33 PM
Sponsored by PARS DATA